ALGEMENE VOORWAARDEN Maple farm Adventures

Versie 2024
Met het betreden van Maple farm Adventures gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 

PARKREGLEMENT

 

ART. 1 TOEPASSELIJKHEID 

 1. Zodra men het terrein van Maple Farm Adventures betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van
  het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door onze medewerkers gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. 
 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit parkreglement niet voorziet, behouden wij ons het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden. 
 3. Dit parkreglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen Maple Farm Adventures te waarborgen. 

 

ART. 2 ALGEMEEN 

 1. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de directie van Maple Farm Adventures is verkregen.
 2. Het uitdragen van (geloof)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de directie van Maple Farm Adventures is verkregen. 
 3. Gedurende het verblijf op het terrein dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. 
 4. Roken is niet toegestaan op het terras van de speeltuin en de horecagelegenheden. Dit geldt ook voor de e-sigaret en shisha pen. 
 5. Het maken van foto’s en films is toegestaan, mits voor privédoeleinden. 
 6. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij wij vooraf schriftelijk toestemming hebben verleend. 
 7. Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Wij behouden ons het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken. Als u niet in beeld wilt, meldt u zich dan bij de Maple Farm medewerker die de filmploeg en/of fotograaf begeleidt. 
 8. Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s, recorders en andere geluidsdragers is niet toegestaan. Indien sprake is van moedwillig lawaai, is het personeel bevoegd de geluidsdrager in beslag te nemen. 

 

ART. 3 TOEGANG 

 1. Betreding van het terrein geschiedt op eigen risico 
 2. Entree tot het park is voorbehouden aan voetgangers. Een uitzondering daarop vormen rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens. Skeelers, steps, skateboards, Segways of andere voertuigen zijn niet toegestaan. 
 3. Entree tot het park is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs via de daarvoor bestemde toegangspoorten en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het terrein. 
 4. Nadrukken en verhandelen van waardepapieren, bijvoorbeeld entreebewijzen of kortingsbonnen, is verboden. Hier zal aangifte van worden gedaan. Indien waardepapieren worden doorverkocht zullen deze door ons ongeldig worden gemaakt. 
 5. Het is niet toegestaan op of over muren en omheiningen te klimmen. 
 6. Het entreebewijs en/of uw abonnement dient u tijdens uw verblijf op het terrein goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Voor evenementen kan extra entreegeld worden gevraagd.
 7. Als u in het bezit bent van een entreebewijs of abonnement, bestaat er onder geen enkel beding een geld terug regeling. 
 8. Entreebewijzen en/of abonnementen blijven eigendom van ons bedrijf. Ze kunnen worden ingenomen, als de bezitter zich onbehoorlijk gedraagt of in strijd handelt met dit reglement. 
 9. De geldigheidsduur van het toegangsbewijs voor een bepaalde tijd en/ of datum kan niet worden verlengd. Wel kan een nieuw toegangsbewijs worden aangeschaft. 
 10. Wij behouden ons het recht voor om openingsdagen en/of –tijden gedurende het seizoen te wijzigen. 
 11. Wij zijn bevoegd (een) onderdeel van het terrein te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan onze bezoekers 
 12. Het is voor eenieder verboden zich buiten openingstijden op te houden op het terrein. 
 13. In verband met de veiligheid van onze gasten behouden wij ons het recht voor om onze deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen. Dit geldt ook voor abonnementhouders. 

 

ART. 4 VERKEER EN PARKEREN 

 1. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade. 

 

ART. 5 VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor een ongeval, verlies, diefstal, schade of ziekte. Wij zijn slechts aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld dan wel een toerekenbare tekortkoming aan de directie of onze medewerkers. Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten. 
 2. Afval dient in de op het terrein aanwezige afvalbakken c.q. containers gedeponeerd te worden of te worden meegenomen. 
 3. Bezoekers dienen op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan onze medewerkers. 
 4. De bedrijfsleiding behoudt zich het recht om ter bescherming van de veiligheid of, als de feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, preventief te fouilleren, tassen te controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Als u hier niet aan meewerkt, kan dit leiden tot uitzetting uit het park. 
 5. Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie. 
 6. U, als ouder of begeleider van kinderen of groepen, bent verantwoordelijk voor diegenen die onder uw leiding het terrein bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door mensen die aan hen zijn toevertrouwd. 
 7. Voor uw en onze veiligheid dient u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. 
 8. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Wij behouden ons het recht voor de bezitter hiervan van het terrein te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie. 
 9. Aan personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen blijken te zijn dan wel handelen c.q. in het bezit zijn van verdovende middelen, of op een andere manier de orde verstoren, kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden zonder dat zij aanspraak maken op vergoeding. 
 10. Baldadigheid en/of vernieling, fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag richting andere bezoekers en ons personeel wordt niet getolereerd. Personen die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen indien noodzakelijk met behulp van de politie van het terrein verwijderd worden. 
 11. Ons terrein wordt zorgvuldig onderhouden. Als u toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie en/ of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze medewerkers. Ook in geval u zelf ongewild schade veroorzaakt, verzoeken wij u dit bij een van onze medewerkers te melden voordat u het terrein verlaat. 
 12. U dient de brandweervoorschriften en -aanduidingen op te volgen. Het is verboden om vuur te maken. 
 13. Het gebruik van drones op het terrein is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de marketingmanager en/of directie van Maple Farm Adventures is verkregen. 

 

ART. 6 GEBRUIK VAN VOORZIENINGEN 

 1. Het gebruik van attracties, voorzieningen en/of speeltoestellen geschiedt geheel op eigen risico. 

 

ART. 7 HUISDIEREN 

 1. Huisdieren zijn niet toegestaan, m.u.v. hulphonden. 

 

ART. 8 OVERMACHT 

 1. Als wij door overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen bestaat er geen recht op restitutie. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet
  en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
  waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomstoringen, andere technische storingen en transportbelemmeringen. 

 

ART. 9 OVERIGE 

 1. In alle gevallen waarin dit algemeen reglement niet voorziet, beslist de directie. 
 2. De ongeldigheid van enig beding in dit algemeen reglement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet. 
 3. Maple Farm Adventures behoudt zich het recht voor eventuele prijsstijgingen die zich hebben voorgedaan tussen de afgifte van de offerte/bevestiging en het moment van het geven van uitvoering aan de overeenkomst door te berekenen.

 

TICKETVOORWAARDEN

 1. Deze entreekaart geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot Maple Farm Adventures.
 2. Op deze kaart wordt geen geld retour gegeven
 3. Reeds gescande tickets zijn niet meer geldig. Maple Farm Adventures is niet aansprakelijk indien kaarten buiten de reguliere verkoopkanalen in bezit zijn gekomen. Het is verboden (reeds gebruikte) entreekaarten (door) te verkopen.
 4. Deze entreekaart is niet geldig in combinatie met overige acties c.q. aanbiedingen.
 5. Reeds gekochte tickets kunnen enkel bij uitzonderlijke redenen worden verzet of geannuleerd, zoals het overlijden van een familielid of andere medische oorzaken. 
 6. Maple Farm Adventures is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van deze kaart.
 7. De entreekaart is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere diensten van Maple farm Adventures.
 8. Maple Farm Adventures behoudt zich het recht om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen en bij uitkoop. Deze entreekaart biedt dan ook géén garantie tot binnenkomst.
 9. Annulering van een kinderfeestje of arrangement kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos. Eventuele aanbetaling wordt teruggestort of het feestje wordt kosteloos verplaatst. Annulering binnen 48 uur kan kosteloos verplaatst worden naar een andere datum, dan wordt de aanbetaling niet teruggestort.
 10. Met het betreden van het park gaat de bezoeker akkoord met bovenstaand parkreglement.

 

Wij wensen u veel plezier en een prettig verblijf! 

Directie en medewerkers